Apie Asociaciją

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

„Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija“ (toliau – LPŽA) buvo įkurta 1993 metais.

LPŽA – tai savarankiška, pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti pagyvenusių žmonių interesus. Ji vienija 49600 narių visoje Lietuvoje. LPŽA turi savo bendrijas ir skyrius daugelyje Lietuvos savivaldybėse, į jos sudėtį įeina 75 organizacijos. LPŽA palaiko glaudžius dalykinius ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir užsienyje.

Asociacija aktyviai dalyvauja Lietuvos pensininkų reikalų tarybos, veikiančios prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikloje, daro įtaką Seimo ir Vyriausybės vykdomai socialinei politikai įgyvendinant socialinį teisingumą, padeda pensininkams spręsti jų socialinius, kultūrinius, buitinius, sveikatos apsaugos, teisinius ir kitus klausimus.

Žmonės baigę aktyvią darbinę veiklą, lieka atstumti visuomenės kaip jau nereikalingi asmenys, atlikę savo darbą. Tačiau ne visi senjorai yra linkę pasitraukti iš aktyvaus visuomenės gyvenimo, jie dar gali ir sugeba net geriau realizuoti kai kuriuos aktyvios visuomenės uždavinius. Tačiau geriems senjorų norams neretai yra uždaromos visos durys. Kad taip neatsitiktų Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija bando įtraukti senjorus į aktyvią veiklą, organizuoti visokeriopą pagalbą sunkiai besiverčiantiems ar tiesiog gero žodžio stokojantiems senjorams. Asociacija organizuoja kultūrinius, sporto renginius, primena apie save organizuodama įvairias šventes ir išvykas. Leidžia laikrašti „Senjorų žodis“ kuriame gvildenamos pagyvenusių žmonių problemos, spausdinama senjorų kūryba.

LPŽA taip pat organizuoja įvairius renginius, skatindama senjorų motyvaciją aktyviam visuomeniniam gyvenimui bei didindama jų galimybes padėti sau ir kitiems.

LPŽA bendradarbiauja su mokyklomis, vaikų klubais, ligoninėmis, slaugos namais. Teikia visokeriopą pagalbą vienišiems seneliams, koncertuoja ligoninėse, slaugos namuose, padeda prižiūrėti sergančius namuose, slaugos ligoninėse. Dalyvauja talkose švarinant aplinką, miestą, lanko ir tvarko kapus. Vyksta į apžvalgines ekskursijas, mini Pagyvenusių žmonių dienos šventę (spalio 1 d.), mini Motinos ir Tėvo dienas, ruošia vakarones pagerbti jubiliatus ir tą gimusius žmones. Sveikina savo narius Šv.Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Padeda susitvarkyti namuose, susimokėti mokesčius, lanko ir slaugo namuose negalinčius apsitarnauti žmones.

LPŽA yra pati didžiausia ir viena įtakingiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, besirūpinančių senjorų teisėmis ir interesais. LPŽA aktyviai prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos Nacionalinės gyventojų senėjimo įveikimo strategijos įgyvendinimo – vienija vyresnio amžiaus žmones ir atstovauja jų interesus; siekia, kad vyresnio amžiaus žmonės aktyviau dalyvautų savo bendruomenės ir visuomenės kultūriniame bei politiniame gyvenime; remia jų poreikius ir veiklą, dalinasi informacija, kitų organizacijų patirtimi; formuoja vyresnio amžiaus žmonių teigiamą senėjimo įvaizdį, ugdo visuomenės (ypač jaunimo) pagarbą vyresniesiems; rūpinasi socialinės ir sveikatos paslaugų teikimu vienišiems asmenims, invalidams ir t.t. Teikia metodinę ir finansinę paramą LPŽA skyriams, vyresnių žmonių saviraiškos klubams, meno saviveiklos ansambliams.

LPŽA skyriai dalyvauja tiekiant socialines paslaugas senyviems žmonėms ir yra ypač aktyvūs. Jie buria pagyvenusius visuomeniškai aktyvius senjorus į meno klubus, sveikatingumo grupes, organizacijas, kuriose senyvo amžiaus žmonės vėl pasijunta reikalingi, atsiranda motyvacija būti visuomeniškai aktyviems . Tai suteikia pagyvenusiems žmonėms naujų impulsų kurti, pažinti save, padėti kitiems, rūpintis labiau pažeidžiamais už save, įsitraukti į savanorišką veiklą.

LPŽA taip pat aktyviai vysto tarptautinį bendradarbiavimą su Švedijos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos pagyvenusių žmonių organizacijomis. Tarpusavio susitikimų metu dalijamasi patirtimi ir metodais, kaip geriau spręsti bendruomenių vystymo problemas, mažinti socialinę atskirtį visuomenėje, vystyti sveikatos ir socialines paslaugas senjorams, bei perimama pažangi šių organizacijų patirtis.